Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

kvantitativni


Izvedli smo empirično študijo v osnovnih in srednjih šolah različnih slovenskih regij (glede na stopnjo narodnostno mešanega prebivalstva). Z njo smo zbrali podatke o participaciji učencev v šoli in njihovi družbeni vednosti ter stališčih do temeljnih vprašanj večkulturnosti. V ta namen smo načrtovali in izvedli naslednje aktivnosti:


  • priprava merskih instrumentov in načrtovanje vzorca osnovnih in srednjih šol
  • izvedba raziskave na terenu (po šolah)
  • analiza zbranih podatkov in oblikovanje prikazov rezultatov
  • oblikovanje interpretacij povezanosti znanja in stališč učencev z izkušnjami participacije v šoli
  • primerjava rezultatov empirične študije znanja in participacije učencev z rezultati analize kurikulov in teoretičnih konceptov  multikulturalizma
  • interpretacija ugotovljenih razlik med predpisanim, izvedbenim in doseženim kurikulom na področju medkulturnih odnosov in aktivnega državljanstva
  • oblikovanje empirično podprtih modelov vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo

Rezultati raziskave so objavljeni v znanstvenih monografijah:

Alenka Gril - Oblikovanje drzavljanske identitete mladih v šoli 
Janja Zmavc - Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji


 

Terensko delo bo temeljilo na kvalitativni in kvantitativni metodologiji. Raziskovalno delo na terenu bo sledilo istim ciljem, a bo potekalo vzporedno po različnih postulatih, ki jih metodologiji postavljata. V zaključni interpretativni fazi bomo rezultate komplementarno združili in s tem dosegli kombinacijo obeh pristopov, ki se je v preteklosti izkazala kot najbolj učinkovita za spoznavanje raziskovanega problema.

 

KVALITATIVNI DEL RAZISKAVE (izvajalec ISIM ZRC SAZU):

Prvo fazo terenskega dela predstavlja organizacija že predstavljene mreže inštitucij in posameznikov ter realizacija regionalnih posvetov v sodelovanju z regijskimi svetovalci (vključeni bodo že v pripravljalno fazo posvetov). Omenjeni posveti so pomemben del projekta zaradi svojih štirih ciljev: komunikacijska mreža; evidentirane aktivnosti za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo, ki so bile v preteklosti realizirane po regijah in pridobitev njihovih gradiv in rezultatov; seznam predlogov za primere dobre prakse s strani akterjev; seznam predlogov udeležencev posvetov, kako v njihovem okolju v prihodnje pristopiti k vzgoji in izobraževanju za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo.

 

Drugo fazo predstavlja analiza informacij in gradiva, ki jih bomo pridobili v prvi fazi. Le- tega bomo analizirali skozi kriterije medkulturnih odnosov in aktivnega državljanstva s ciljem izbora primerov dobre prakse.  Pri analizi bomo raziskovalci sodelovali z regijskimi svetovalci in dodatno k sodelovanju pritegnili tri svetovalce z Zavoda za šolstvo RS, ki strokovno pokrivajo (so pokrivali) področje vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. Cilj analize bo izluščiti primere dobre prakse za nadaljnjo analizo in zbrati obstoječi material za potrebe izdelave rezultatov projekta (gradiva za pedagoške delavce, udeležence pedagoškega procesa in javne uslužbence).

 

Tretjo fazo projekta predstavlja terensko raziskovanje izbranih primerov dobre prakse. Za vsako regijo bomo izbrali vsaj dva primera (odvisno od terena, saj je kvalitativni pristop raziskovanja veliko težje vnaprej predvideti kot kvantitativni), na področju celotne Slovenije vsaj dvanajst primerov. Terenski del raziskave bo osredotočen na navedena raziskovalna vprašanja, uporabili pa bomo metodi globinskega intervjuja (polstrukturiran) in fokusnih skupin. Ciljna populacija bo strukturirana v tri skupine: izobraževalci – akterji izbranih primerov dobrih praks; poslušalci – udeleženci izbranih primerov dobrih praks; posamezniki iz okolja, kjer so se izbrane prakse odvijale. Število udeležencev je odvisno od primera do primera, a minimalno število je za vsako skupino 2 intervjuvanca – torej bomo v analizi enega primera zajeli vsaj 6 ljudi in v celotni raziskavi 72 ljudi (6 ljudi x 12 primerov). Proučevane primere bomo kontekstualizirali z analizo družbenih odnosov okolja, kjer so se primeri realizirali. 

 

Sledili bosta faza analize in interpretacije rezultatov. Tudi v interpretativni fazi projekta bomo pritegnili zunanje svetovalce. Evalvacija dobljenega materiala s strani raziskovalcev in posameznikov – izvajalcev primerov dobre pedagoške prakse medkulturnih odnosov in aktivnega državljanstva, bo služila kot osnova za pripravo  strokovnih podlag za pedagoške prakse v večkulturnem okolju.