Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from


Raziskovalni projekt je izhajal iz analize stanja in izzivov, ki so povezani s posebnostmi razli?nih okolij in mest v Sloveniji in je bil usmerjen v iskanje alternativnih pristopov, reitev za posamezna okolja. Zato je bilo nujno, da smo v prvi fazi analizirali razmere in e opravljeno delo v razli?nih krajih in obmo?jih Slovenije. V ta namen smo organizirali regijske posvete (7 posvetov; 20-30 udeleencev na posvet), na katere smo povabili vse kategorije identificiranih institucij in posameznikov (O, S, V, knjinice, enote Zavoda za olstvo, Ljudske univerze, NVO, predstavniki ob?in, drubeno aktivni posamezniki).

Posveti so imeli tiri osnovne cilje: prvi?, postaviti temelje komunikacijske mree (registri); drugi?, evidentirati aktivnosti za medkulturne odnose in aktivno dravljanstvo, ki so jih omenjeni akterji realizirali v preteklosti; tretji?, izlu?iti predloge za primere dobre prakse ob aktivni udelebi udeleencev posveta; in ?etrti?, narediti seznam predlogov udeleencev posvetov, kako v njihovem okolju v prihodnje pristopiti k vzgoji in izobraevanju za medkulturne odnose in aktivno dravljanstvo. Pri organizaciji regijskih posvetov so nam pomagali svetovalci, ki v svojih okoljih e ve? let delujejo na podro?ju vzgoje in izobraevanja za medkulturne odnose in aktivno dravljanstvo.

Udeleenci so na posvetih predstavili dobre prakse, a so izpostavili tudi tevilne teave, s katerimi se sre?ujejo pri svojem delovanju. Razli?nealternativne reitve in pristope k odpravljanju teav smo zabeleili v obliki zapisnika pobud.zapisnikpobud