Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from


Širše podro?je vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo je vklju?eno v zakonodajo in kurikulum na razli?nih ravneh sistemov vzgoje in izobraževanja znotraj držav Evropske Unije ter držav ?lanic Sveta Evrope. Kljub temu  ugotovitve Vseevropske študije Sveta Evrope o izobraževalnih politikah za demokrati?no državljanstvo kažejo, da je temeljni problem tega vsebinskega podro?ja neustrezna povezanost zakonodajne ravni, izobraževalnih politik in šolske prakse ter neustrezen prenos izobraževalnih politik v pedagoško prakso. Te ugotovitve veljajo tudi za Slovenijo in so predstavljale prvi raziskovalni izziv projekta.  

Drugi raziskovalni izziv je predstavljala teoreti?na kompleksnost in prakti?na protislovnost zagotavljanja enakosti in enotnosti ter sprejemanja, vklju?evanja in spoštovanja ve?kulturnosti sodobne Slovenije in drugih držav ?lanic EU.  

Tretji raziskovalni izziv je predstavljalo ve?kulturno izobraževanje (multicultural education), ki ima že desetletja dolgo tradicijo v državah EU ter ZDA, pri nas pa te tradicije še ni. Izhajali smo namre? iz predpostavke, da ni dovolj, da zgolj pripravljamo izobraževalne programe za migrante in manjšine, temve? moramo celotno družbo izobraziti za ve?kulturnost, saj je ve?kulturnost sodobno družbeno dejstvo. Da bi odgovorili na izzive ve?kulturnosti v vzgoji in izobraževanju, mora celotno izobraževanje od predšolskega, osnovnošolskega, poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih postati ve?kulturno izobraževanje. Šele ve?kulturno izobraževanje namre? omogo?i, da imajo vsi enak dostop do izobraževanja, saj razvija takšne izobraževalne strategije, ki zmanjšujejo nadaljnje izklju?evanje in marginalizacijo u?encev, dijakov in odraslih v izobraževanju. Poleg tega ve?kulturno izobraževanje krepi procese demokratizacije in aktivnega državljanstva ne le v vzgoji in izobraževanju ampak tudi v širši družbi, saj je s prevrednotenjem izobraževalnih norm, praks in ciljev izobraževanja, in posledi?no s poudarkom na odkrivanju potenciala vseh udeležencev v izobraževalnem procesu, demokrati?no že samo bistvo ve?kulturnega izobraževanja. V izobraževanju, ki upošteva ve?kulturnost, se u?encem, dijakom in odraslim udeležencem v procesu vzgoje in izobraževanja pomaga ovrednotiti njihovo kulturno identiteto. Njihovo  znanje se uporablja kot temelj osebne in družbene transformacije.

Pedagoški in ostali strokovni delavci s podro?ja vzgoje in izobraževanja imajo pomembno vlogo pri krepitvi medkulturnega dialoga. Ker pa delujejo v ve?kulturni družbi, se morajo nau?iti upravljati s kulturnimi razlikami. Predpogoj za uspešno upravljanje z medkulturnimi razlikami so dobro razvite medkulturne kompetence, katerih u?enje je proces vseživljenjskega u?enja. Bela knjiga (Svet Evrope, 2008) omenja, da je treba vklju?evati medkulturne kompetence pri oblikovanju in izvajanju u?nih na?rtov in študijskih programov na vseh stopnjah izobraževanja.

Tako je bil ?etrti raziskovalni izziv projekta predstaviti medkulturne kompetence, ki so ena izmed osmih klju?nih kompetenc, ki so po mnenju Evropske komisije potrebne za uspešno vklju?evanje v sodobne družbe, in predlagati na?in njihovega vklju?evanja v oblikovanje in izvajanje u?nih na?rtov in izobraževalnih programov v Sloveniji.