Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

oblikovanje


Posvet Razvoj integracijske mree primer Ljubljane, Pobuda za vzpostavitev MREE ORGANIZACIJ NA PODRO?JU MANJIN, MIGRACIJ IN INTEGRACIJE INTEGRACIJSKI FORUM je bil organiziran 7. in 8. aprila 2010 v prostorih Preernove dvorane ZRC SAZU. Posvet je nastal v soorganizaciji ZRC SAZU, Mirovnega intituta in Slovenske filantropije. Na eni strani je pomemben rezultat projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraevanje za medkulturne odnose in aktivno dravljanstvo, na drugi strani pa predstavlja osnovo za oblikovanje migracijskega foruma informacijsko/komunikacijske mree.
Na posvetu smo temeljito preu?ili podro?je integracije, migracij in manjin iz razli?nih zornih kotov in soo?ili mnenja, poglede in informacije vseh najbolj pomembnih akterjev na tem podro?ju z namenom, da jih poveemo v aktivno mreo. Posveta so se udeleili povabljeni govorci, ki delujejo v raziskovanju, vladnem in nevladnem sektorju ali kot ?lani drutev priseljencev, in zainteresirana javnost. Program posveta in video zapis si lahko ogledate spodaj.

Rezultat posveta je oblikovana mrea Migracijski forum, ki deluje kot Google skupina.

V mreo se je mono vklju?iti na povabilo.

  ___________
program foto ____________

nacionalne_analize

              gumbek_gradivo_copy       
Medkulturni odnosi in predolska vzgoja            Nives Zore
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in prvo ter drugo triletje osnovne ole
Mihaela Kerin
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in tretje triletje osnovne ole

Vojko Kunaver
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in srednje ole
Tanja Popit
      ?gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in izobraevanje odraslih
dr. Natalija Vre?er
gumbek_gradivo Sloven?ina kot drugi ali tuji jezik
mag. Metka Lokar