Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

 Gradiva za pou?evanje                                      Ljubljana, julij 2011        

 
        

 

Brosura

 

Gradiva - brošura    

V okviru projekta smo raziskovalci dobro leto in pol (1. 1. 2010–31. 8. 2011) izvajali širše aktivnosti na podro?ju izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo po vsej Sloveniji. Tako smo k sodelovanju smo povabili ve?je število institucij: raziskovalne, izobraževalne, vladne in nevladne. Aktivne institucije so nam posredovale gradiva, ki jih uporabljajo kot pripomo?ke pri izobraževanju za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo za razli?ne starostne skupine.

Pred vami je informacijska knjižica, ki predstavlja omenjeno zbirko gradiv, dostopnih v Sloveniji v fizi?ni ali elektronski obliki. Za ve?jo preglednost smo jih zložili po starostni vertikali od vrtca, prve triade OŠ, druge in tretje triade OŠ, dijakov, študentov in odraslih.

Na koncu knjižice je seznam novih publikacij, ki smo jih za potrebe izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo napisali raziskovalci projektne skupine, in jih v celoti najdete na spletni strani pod

 publikacije projekta                                                                  vec1


 

Sodelavci projekta so razvili še ve? uporabnih gradiv za pou?evanje, ki jih lahko najdete pod rubriko 

 

 konceptualne razdelave                                                           vec1

 

____________________________________________________________________________________